Apie Anglies pėdsako kompensavimą

Projektas "Aplinkosauginių NVO pajėgumų didinimas, siekiant efektyviai dalyvauti anglies pėdsako kompensavimo mechanizmų diegimo ir taikymo procesuose Lietuvoje"

Projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos aplinkosauginių NVO gebėjimus efektyviai dalyvauti anglies pėdsako kompensavimo mechanizmų diegimo ir taikymo procesuose Lietuvoje, tokiu būdu kuriant schemas, užtikrinančias NVO veiklos finansinį tvarumą bei verslo įsitraukimą į gamta pagrįstų sprendimų įgyvendinimą ne tik mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, bet ir skatinant jų absorbciją, didinant prisitaikymą prie klimato kaitos bei saugant biologinę įvairovę.

Projekto metu numatomos pagrindinės veiklų grupės:

1. Aktyvus darbas rengiant ŠESD emisijų kompensavimo standarto projektą bei jo pristatymas ir aptarimas su suinteresuotomis grupėmis, pastabų nagrinėjimas, dokumento tobulinimas, suderinamumo su nacionaliniais teisės aktais, kitų institucijų parengtų dokumentų peržiūra ir komentarų teikimas.

2. Pelkių atstatymo priešprojektinių pasiūlymų parengimas ir derinimas, praktiniai pelkių atkūrimo darbai.

3. Organizacijų vidinių resursų stiprinimas: kompetencijų didinimas (patirties apsikeitimo vizitas, dirbtuvės, mokymai), taip pat ilgalaikių strategijų komunikacijos bei lėšų paieškos srityse parengimas ir įgyvendinimas.

4. Informacijos apie klimato kaitos švelninimą, ŠESD emisijų išvengimą ir savanorišką anglies pėdsako kompensavimo mechanizmą sklaida.

Projektas ilgalaikėje perspektyvoje atvers galimybes Lietuvos NVO prisidėti prie Lietuvos savanoriško anglies pėdsako kompensavimo mechanizmo kūrimo, siekiant abipusės naudos, skaidraus ir efektyvaus proceso, o projekto metu sustiprintos kompetencijos įgalins organizacijas lanksčiau ieškoti tiek individualių, tiek verslo rėmėjų, ir taip užsitikrinti tolesnį NVO finansinį ir veiklos tvarumą.​


Projekto pagrindinis partneris - Pelkių apsaugos ir atkūrimo fondas.


Projekto trukmė – 2022 05 01 - 2022-12-30

Projektui skirta suma – 53 255.64 Eur. Projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija​.